ENGLISH

صفحه اصلی
پروژه ها
اخبار
خدمات
شرکتهای اقماری
بیمه توانا پارسیان
درباره ما

 

صفحه اصلی تماس با ما نقشه سایت
 

موضوع قرارداد:

 مدیریت و نظارت (به نمایندگی از طرف سازمان ملی جوانان) بر اجرای پروژه الگویی "طرح ملی توسعه منابه انسانی و اشتغال بر اساس فناوری اطلاعات و ارتباطات".

 تاریخ قرارداد:

1382/7/6

شرح خدمات:

مدیریت و نظارت بر انجام موارد ذیل:

  1. آموزش 425 نفر جهت اشتغال در مشاغل مورد نیاز سازمانهای دولتی و خصوصی.
  2. آموزش 50 نفر جهت کسب مهارتهای لازم برای تدریس دروس در دوره های آتی طرح اصلی.
  3. آموزش 20 نفر جهت کسب مهارتهای لازم برای مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات و ارتباطات منطبق با استانداردهای جهانی به منظور استفاده در مراحل آتی طرح اصلی.
  4. نظارت بر کلیه مراحل گزینش و انتخاب نیروهای بندهای فوق الذکر.
  5. تدوین نظامهای پشتیبانی فنی، برگزاری آزمون و صدور گواهی با همکاری مراکز معتبر بین المللی.
  6. تدوین استانداردهای محتوای آموزشی و الکترونیکی.
  7. تدوین استانداردهای توسعه نرم افزار و همچنین تدوین محتوای دوره های مورد نیاز استانداردهای فوق.

 

 

Send mail to info@tavanaco.com with questions or comments about this web site.
Copyright 2006 Toseiye Eghtesadi Nik Asar Company (TAVANA)
Last modified: 04/21/10